Technické podmínky

 

Článek 1. – Technické služby
Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu jsou ve výstavních halách vyvedeny z podlahových kanálů.

a) Objednávka elektrické energie
U stánků, jež nejsou objednány u organizátora, je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených organizátorem) mít vlastní rozvaděč – upravený na 5vodičový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16 A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400 V/32 A - 3L + N + PE. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárních připojeno. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrorevizi. 

Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek – 230 V (bez rozvodu po stánku) nebo 1 zásuvku 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V. Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřívač vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Za elektrorevizi odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

POZOR! V případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť noční proud, který nebude v noci vypínán. V ceně nočního proudu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie.

b) Objednávka vody a odpadu
Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4“ hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno
450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina).

c) Denní úklid
Zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoliv dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovateli účtovány zvlášť.

d) Generální úklid
Úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu. Zahrnuje odstranění krycí fólie z koberce, luxování, vynesení odpadkového koše, otření prachu z polic.

e) Další služby
Organizátor zajistí pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, tiskové středisko, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby. Dále zašle vystavovatelům Objednávkový katalog služeb, Organizační pokyny a výstavní rastry v předstihu před začátkem veletrhu.

f) Připojení k internetu
Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí wifi (není dostupné na venkovních plochách).
Pevné připojení kabelem je realizováno přípojkou k místní síti Ethernet 10/100/1000 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou Ethernet 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Standardní rychlost připojení je 3 MBit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen. 

Připojení k bezdrátové síti wifi je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou stabilitu připojení. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího wifi zařízení vystavovatelem může dojít k rušení linky a snížení
kvality připojení. V takovém případě organizátor neručí za plnou funkčnost přípojky. Standardní rychlost připojení je 1 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno wifi síťovou kartou. Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetovém prohlížeči následně zadáno uživatelské jméno a heslo, které bude vystavovateli předáno na technickém servisu během registrace vystavovatele. Pro připojení zařízení, která neumožňují zadat uživatelské jméno a heslo (platební terminály, routery apod.), je nutné přiobjednat službu Pevná IP adresa. U obou typů připojení je v základní ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. Po odhlášení je možné použít na dalším zařízení stejné uživatelské jméno a heslo. Internetová přípojka je aktivní nejpozději v 18 hodin dne předcházejícího prvnímu dni akce. Během provozních hodin akce je SLA 98 %. V případě nedodržení SLA ze strany organizátora má vystavovatel nárok na poměrné snížení poplatku za internetové připojení. Organizátor neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vystavovateli vzniknou tím, že požadovaná služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu.

Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je organizátor oprávněn přípojku odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem. Pro zamezení rušení wifi sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní wifi vysílače. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika organizátora. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server.

 

Článek 2. – Výstavba stánku
1. Na základě obdržené objednávky zajistí organizátor výstavbu stánku (pronájem) na kryté ploše. K dispozici jsou typové stánky v rozměrech dle Objednávky typových stánků.

POZOR! Odběr el. energie a rozšířeného vybavení typových stánků je nutno objednat zvlášť. 

2. Organizátor dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků (pronájem) pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobiliářem (pronájem).

 

Článek 3. – Technicko-provozní podmínky
1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, jejíž stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřípustné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady.

2. Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. 

3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do haly jakýmkoliv motorovým prostředkům kromě exponátů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie. Vozidla exponáty obdrží při registraci označení se slovem EXPONÁT, kterým označí své vozidlo a bude tak moci vjet dovnitř hal.

4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.

5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.

6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, kromě případů projednaných s organizátorem za poplatek.

7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříska, ev. jiné).

8. Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.

9. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku.

10. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel (nebo jím pověřená firma) povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

11. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřípustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů.

12. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musejí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.

13. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků organizátora a bezpečnostní služby.

14. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m2/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena organizátorem na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

15. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od organizátora pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

16. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže, budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může organizátor účtovat přirážku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.


Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků
1. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u organizátora, zašlou své objednávky do data uzávěrky uvedeného v přihláškové dokumentaci.

2. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodů elektro, vody, odpadu či jiných služeb.

3. Vystavovatel plně odpovídá za činnost jím pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách.


Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb.